Projekter i 2018

Profil af en vidensby
Kunde: Lyngby-Taarbæk Vidensby
Projekt: IRIS Group skal udarbejde en profil af Lyngby-Taarbæk som vidensby, der skal indgå i videreudviklingen af samarbejdet mellem kommune, erhverv og uddannelsesinstitutioner om at skabe et markant innovationsdistrikt. Analysen sætter fokus på forskningsstyrker, menneskelige ressourcer, de toneangivende vidensvirksomheder, iværksætteri og kommunens erhvervsspecialisering. Herudover skal analysen kortlægge rammerne for innovationssamarbejde i vidensbyen.

Potentialer for udvikling af vækstområder i Region Sjælland
Kunde: Region Sjælland
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af potentialerne for at udvikle eksisterende og nye vækstområder i Region Sjælland. Analysen bygger på en grundig kortlægning af Region Sjællands forsknings-, uddannelses- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Analysens udgangspunkt er, at udvikling af nye vækstområder i regionen især knytter sig til disse styrkepositioner – og ikke mindst til områder, hvor der er sammenfald mellem styrkepositionerne.

Konsulentbistand til udbud af erhvervs- og turismeservice
Kunde: Roskilde Kommune
Projekt: Roskilde Kommune har sendt opgaven med at få løst deres erhvervs- og turismeservice i offentligt udbud, og IRIS Group gennemfører i den forbindelse vurderingen og pointtildelingen af de indkomne ansøgninger/tilbud ud fra en fast evalueringsmodel.

Opdatering af Vækstregnskab for Norddjurs
Kunde: Norddjurs Kommune
Projekt: IRIS Group skal levere et opdateret Vækstregnskab med en række forskellige statistiske indikatorer for den samlede erhvervs- og vækstudvikling i Norddjurs Kommune. Vækstregnskabet er det tredje i rækken, og skal sikre et opdateret videngrundlag om Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrker og potentialer og dermed bidrage til at underbygge kommunens udviklingsstrategi og langsigtede vision.

Projekter i 2017

Overvågning af vækstvilkår i Region Sjælland
Kunde: Region Sjælland
Projekt: IRIS Group skal over de næste tre år gennemføre en samlet overvågning af de lokale og regionale vækstvilkår i Region Sjælland. Overvågningen omfatter en lang række indikatorer inden for økonomisk udvikling, iværksætteri, internationalisering, innovation, uddannelse, socioøkonomi, arbejdsmarked, mv. De første rapporter til Vækstforum og til hver af regionens 17 kommuner forventes offentliggjort ultimo 2018.

DTU-iværksætteres økonomiske impact
Kunde: DTU
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af udviklingen i iværksætteri på DTU de sidste 20 år og af DTU-iværksætternes samfundsøkonomiske impact. Analysen fokuserer også på økosystemet for iværksætteri, og hvad DTU og erhvervspolitikken generelt kan gøre for at understøtte iværksætteri blandt forskere, kandidater og studerende.

Behovsundersøgelse af fødevarevirksomheder i Region Sjælland og Region Hovedstaden
Kunde: Region Sjælland og Region Hovedstaden
IRIS Group og Lauritzen Consulting skal gennemføre en analyse af fødevareerhvervenes vækstpotentialer, udfordringer og behov for erhvervsudviklings- og klyngetilbud i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Analysen skal udgøre et videngrundlag for de igangværende drøftelser om et nyt landskab for de offentlige tilbud til fødevarevirksomheder.

Forskningsmæssige styrker med erhvervspotentiale i Region Midtjylland
Kunder: Region Midtjylland og Aarhus Universitet
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en kortlægning af Region Midtjyllands forskningsmæssige styrker, og hvordan disse kan udnyttes bedre til gavn for den regionale vækst.

Analyse af kreative erhverv 2017-2018
Kunde: Erhvervsministeriet
Projekt: IRIS Group og Seismonaut skal gennemføre en analyse af de kreative erhvervs vækstbetingelser for Vækstteamet for de Kreative Erhverv. Analysen undersøger de nyeste trends, som i disse år præger de kreative erhverv, og afdækker, hvordan væksten og beskæftigelsen i branchen kan styrkes.

Behovsundersøgelse af innovationsmiljø
Kunde: Fredericia Teater
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en undersøgelse af behovet og potentialet for at etablere et nyt innovationsmiljø i Fredericia inden for sceneteknologi, hvor virksomheder kan arbejde med alle dele af innovationsprocessen fra idéudvikling til test og fremvisning af nye produkter.

Evaluering af virksomhedssamarbejder i Praksis- og Innovationshuset
Kunde: Professionshøjskolen Metropol
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en evaluering “Praksis- og Innovationshuset”, der er etableret med det formål  at opbygge et innovativt læringsmiljø, hvor studerende, undervisere og erhvervsliv skal have fælles adgang til den nyeste viden og teknologi, og hvor de sammen kan udvikle og teste ny velfærdsteknologi gennem skræddersyede innovationsforløb.

Gap-analyse af den danske forsvarsindustri og det amerikanske forsvarsmarked
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af styrker og udfordringer blandt danske forsvarsrelaterede virksomheder i forhold til at imødekomme de krav, som typisk stilles til leverandører til det amerikanske forsvarsmarked. Analysen vil identificere kritiske ”gaps”, hvor der med fordel kan gøres en indsats for at styrke danske virksomheders adgang til det amerikanske forsvarsmarked.

Potentialeanalyse af spin-in af danske civilt udviklede teknologier i den globale forsvarsindustri
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal levere et videngrundlag for styrkede forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter gennem spin-in af civilt udviklede teknologier i Danmark. Videngrundlaget vil fremhæve en række teknologiområder, som vurderes at have potentiale for spin-in, da Danmark i dag har globalt førende både forsknings- og erhvervsmæssige styrker inde for disse områder, og da teknologiområderne er såkaldte dual use-teknologier og dermed har potentiale for forsvarsrelateret spin-in.

Effektmåling af lokal erhvervsfremme
Kunde: KL
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med KL gennemføre en effektmåling af den lokale erhvervsfremmeindsats. Grundlaget for effektmålingen er dels en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af lokal erhvervsfremme og dels en registerbaseret effektanalyse, der belyser effekterne på brugernes omsætning, beskæftigelse mv.

Pilotevaluering af InnoBooster
Kunde: Innovationsfonden
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en pilotevaluering med fokus på virksomhedernes oplevelse af administrationen af InnoBooster og værdien af, at  Innovationsfonden har øget den regionale tilstedeværelse (placering af medarbejdere i væksthusene) i de vestdanske regioner.

Kortlægning af turismefremmeindsatsen i Danmark
Kunde: Erhvervsministeriet
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en faktuel kortlægning af, hvordan de offentlige midler til turismefremme anvendes i Danmark. Rapporten skal kvalificere arbejdet med at styrke og fokusere den offentlige turismefremmeindsat og fungere som videngrundlag for Det Nationale Turismeforum.

Åbent Entreprenørskab
Kunde: DTU m.fl.
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med fire danske universiteter gennemføre en læringsevaluering af projektet ”Åbent Entreprenørskab”, der går ud på at styrke kommercialisering og udnyttelse af forskningen gennem en række nye aktiviteter, der kobler forskere, entreprenører og SMV’er.

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejdsform
Kunde Region Hovedstaden
Projekt: IRIS Group gennemfører en evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejdsform med fokus på Vækstforums strategiske arbejde, prioriteringen af regionale udviklingsmidler samt organiseringen og sekretariatsbetjeningen omkring Vækstforums arbejde.

Pilotevaluering af Sapere Aude 
Kunde: Kunde: Danmarks Frie Forskningsfond
Projekt: IRIS Group skal for Danmarks Frie Forskningsfond gennemføre en pilotevaluering af Sapere Aude-programmet. Sapere Aude har siden 2010 haft til formål at understøtte talentudvikling, excellence og international mobilitet blandt de allermest lovende og talentfulde unge forskere fra ind- og udland. Evalueringen skal bl.a. belyse programmets betydning for modtagernes mobilitet, forskningsmæssige og karrieremæssige udvikling samt spredning af forskningsresultater til samfundet og erhvervslivet.

Kortlægning af digital infrastruktur og digitale serviceudbydere
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal kortlægge danske udbydere af digitale tjenesteydelser og digital infrastruktur. Kortlægningen skal bruges som led i implementeringen af et nyt EU-direktiv, der pålægger væsentlige udbydere af bl.a. cloud-services og DNS-tjenesteudbydere at indberette sikkerhedshændelser til de nationale myndigheder.

Cost-benefit analyser af anbefalinger til den lokale erhvervsservice
Kunde: Greater Copenhagen
Projekt: IRIS Group gennemfører en cost-benefit analyse af en række anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen. Analysen indeholder således både en estimering af omkostningerne og gevinsterne ved at implementere de forskellige forslag, der både handler om etablering af fælles tilbud til virksomhederne og udarbejdelse af fælles værktøjer til de lokale erhvervsserviceoperatører på tværs af kommunerne.

Opfølgning på “Vidensamarbejde under lup”
Kunde: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Projekt: IRIS Group gennemfører en kortlægning af, hvordan universiteterne har fulgt op på ”Vidensamarbejde under lup” – en evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel, som IRIS Group udarbejdede i 2014. Opfølgningen fokuserer på, hvordan universiteterne har forholdt sig til evalueringens anbefalinger, samt hvilke yderligere initiativer, de har gennemført eller planlagt rettet mod at øge omfanget af vidensamarbejde og kommercialisering af forskning.

Analyse af fødevaresektoren
Kunde: Vestdansk Erhvervssamarbejde
Projekt: IRIS Group leder et konsortium, der skal gennemføre en analyse for de vestdanske regioner om fødevaresektoren. Målet er at afdække trends, behov og udfordringer i sektoren og dens behov for klyngeaktiviteter. Samtidig skal analysen kortlægge aktiviteter, snitflader og overlap i de ydelser, der udbydes af eksisterende klynge- og netværksorganisationer. Målet er at udvikle anbefalinger til en reorganisering og styrkelse af klyngeindsatsen i sektoren.

Effektvurdering af lokal erhvervsfremme
Kunde: Kommunernes Landsforening (KL)
Projekt: IRIS Group skal for KL udvikle et nyt koncept for effektmåling og effektvurdering af den samlede lokale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Konceptet udvikles i et tæt samarbejde med en række lokale erhvervsfremmeoperatører.

Gevinster og barrierer ved værtskab af internationale forskningskonferncer
Kunde: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Projekt: IRIS Group skal for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gennemføre en analyse af effekterne af værtskab for internationale kongresser for den enkelte forsker og værtsinstitution samt afdække årsager til de opnåede effekter. Analysen skal endvidere afdække barrierer for at påtage sig værtskab samt identificere danske og internationale eksempler på kongresunderstøttende virkemidler.

Analyse af økosystemet for jobskabelse inden for intelligente byløsninger
Kunde: LOOP CITY
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse, der 1) kortlægger de vigtigste virksomheder i LOOP CITY inden for intelligente byløsninger, 2) afdækker virksomheders vækstambitioner og udviklingsmål samt deres udfordringer og vækstbarrierer, og 3) identificerer konkrete lokale og tværgående tiltag, der kan styrke økosystemet og bidrage til øget vækst og jobskabelse i den digitale sektor for intelligente byløsninger i LOOP CITY.

Analysen er således både baseret på en kvantitativ kortlægning af de vigtigste virksomheder i den digitale sektor inden for intelligente byløsninger samt en kvalitativ vækstanalyse af potentialet for at styrke økosystemet for jobskabelse blandt virksomhederne.

Erhvervsfremme under lup i Roskilde
Kunde: Roskilde Kommune
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af erhvervsfremmeindsatsen i Roskilde Kommune ud fra konceptet ”Erhvervsfremme under lup”. Analysen skal samlet set bidrage til at styrke Roskilde Kommunes indsigt i brugerne og effekterne af den lokale erhvervsservice. Desuden skal analysen kortlægge Roskilde Kommunes generelle erhvervspræstationer samt tilvejebringe indsigt i erhvervslivets ønsker til den fremtidige lokale erhvervsfremmeindsats. Analysen indeholder desuden en evaluering af arbejdet med at implementere kommunens turismepolitik.

Projekter i 2016

Styrket erhvervspolitisk indsats for Danmarks robotklynge
Kunde: Odense Kommune og Odense Robotics
Projekt: IRIS Group skal være ekstern sparringspartner på Odense Kommune og Odense Robotics initiativkatalog med forslag til konkrete indsatser, der kan afhjælpe rekrutteringsudfordringerne blandt virksomhederne i Odenses robotklynge. Som sparringspartner skal IRIS Group bl.a. bidrage til at afdække relevante kilder til finansiering af indsatsen, kvalificere og udfolde konkrete initiativforslag og give input til formen og indholdet for partnerskabet bag indsatsen.

Videnbroer til vækst
Kunde: REG LAB m.fl.
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en større analyse, der skal 1) kortlægge god praksis inden for samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner og 2) udvikle konkrete modeller for, hvordan udbyttet af vidensamarbejde kan styrkes. Analysen fokuserer på SMVer med begrænset erfaring inden for vidensamarbejde, og den omfatter alle typer af videninstitutioner – fra erhvervsskoler til universiteter. Den skal munde ud i en praktisk guide til henholdsvis videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og de organisationer, der i fremtiden skal udvikle rammerne for bedre vidensamarbejde.

Danske giganter
Kunde: ATV, m.fl.
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af drivkræfter og barrierer for vækst blandt mellemstore danske industrivirksomheder. Målet er at kortlægge karakteristika ved industrielle vækstvirksomheder med 150-500 ansatte samt at skabe et analytisk grundlag for at udvikle anbefalinger, der kan bidrage til, at flere virksomheder vokser sig store.

Evaluering af Styrelsen for Forskning og Innovations bevillinger til UArctic 2010-2015
Kunde: Styrelsen for Forskning og Innovation
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en evaluering af Styrelsen for Forskning og Innovations bevillinger til den internationale organisation University of the Arctic (UArctic), der arbejder for at styrke uddannelses- og forskningsmulighederne i den arktiske region.

Udvikling af et faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen på Mors
Kunde: Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune
Projekt: IRIS Group skal skabe et solidt faktabaseret videngrundlag for den fremadrettede erhvervsfremmeindsats på Mors gennem en kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af de lokale erhvervsstrukturer og vækstpotentialerne. Analysen vil således både være baseret på statistiske registerdata, dybdegående virksomhedsinterview og spørgeskemaundersøgelser samt inspirationseksempler fra andre kommuner.

Analyse af impact og perspektiver i den danske life science sektor
Kunde: DTU
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af udviklingen i den danske life science sektor, samt hvad offentlig forskning og vidensamarbejde med danske universiteter betyder for sektorens vækst og konkurrencekraft.

Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune
Kunde: Fredensborg Kommune
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse, som kortlægger erhvervsdemografien og erhv erhvervspræstationerne i Fredensborg Kommune, samt belyser erhvervslivets hidtidige udbytte og fremadrettede ønsker til den lokale erhvervsfremmeindsats.

Analyse af perspektiver og vækstbarrierer for udvikling af dansk biotek
Kunde: Novo Nordisk Foundation, Region Hovedstaden, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Københavns Kommune
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af potentialer og vækstbarrier for udviklingen af dansk bioteknologi. Analysen ser på udviklingen i hovedstadsregionens biotekklynge samt på potentialerne for yderligere vækst og etablering af flere biotekselskaber i lyset af de erhvervspolitiske rammebetingelser. Analysen gennemføres som en benchmark-analyse, hvor der indsamles sammenlignelige data fra førende biotekregioner i Europa og USA. Analysen vil dermed også bidrage til at kortlægge økosystem og rammebetingelseri nogle af verdens førende biotekregioner, og hvad Danmark kan lære heraf.

Analyse- og evidensgrundlag for DFiRs projekt om sektormobilitet
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af forskeres mobilitet mellem universiteter og virksomheder, og hvad der er årsager til og drivkræfter bag sektormobiliteten. Derudover skal analysen kortlægge best practices og rollemodeller, der kan fungere som inspiration til, hvordan mobiliteten kan øges i Danmark. Analysen vil basere sig på dybdegående, kvalitative casestudier af ni danske og internationale forsknings- og erhvervsmiljøer. Ambitionen er at belyse, hvilken betydning en række udvalgte faktorer – deriblandt universitetsstrategier, stillingsstrukturer, mv. – har for for disse miljøers evne til at sikre succesfuld mobilitet mellem universiteter og erhvervsliv.

Styrket videngrundlag om virksomhedernes behov for lokal erhvervsservice i Lemvig Kommune
Kunde: Lemvig Kommune
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en analyse af behov og ønsker til den fremtidige lokale erhvervsservice blandt virksomheder inden for kommunens toneangivende erhverv. Analysen skal gennemføres som grundlag for at træffe beslutning om, hvordan kommunenslokale erhvervsservice skal organiseres i fremtiden.

Analyse af markedet for digitale services, der understøtter Industri 4.0
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal gennemføre en kortlægning af markedet for digitale services, og hvordan det understøtter SMV’ers omstilling til Industri 4.0. Analysen skal kortlægge aktørerne i det digitale servicelag samt hvilke barrierer, der eksisterer i forhold til SMV’ers brug af digitale services i forskellige dele af værdikæden. Et velfungerende marked for viden, teknologi og rådgivning om digitalisering er afgørende for, at dansk erhvervsliv kan udnytte perspektiverne i Industri 4.0. Ambitionen med analysen er at blive klogere på, hvordan markedet fungerer, og hvordan det evt. kan styrkes.

Analyse af værdien af Aalborg Universitets vidensamarbejde
Kunde: Aalborg Universitet
Projekt: IRIS Group skal kortlægge udviklingen i og effekterne af Aalborg Universitets vidensamarbejde. Analysen ser nærmere på udviklingen i unversitetets vidensamarbejde i perioden 2005-2015 og afdækker de konkrete effekter, som private virksomheder og offentlige institutioner får ud af at indgå i et samarbejdsprojekt om forskning og innovation med forskere fra universitetet. Analysen vil basere sig på både registerdata, en spørgeskemaundersøgelse samt en håndfuld cases til at illustrere værdiskabelsen blandt forskellige typer virksomheder og samspilsformer.

Prospekt for Danish Sound Cluster
Kunde: Struer Kommune
Projekt: IRIS Group skal i et prospekt beskrive visionen og potentialet for at etablere Danmarks mest avancerede vækstmiljø for iværksættere og etablerede virksomheder, der arbejder inden for eller omkring lydbranchen i Struer – Lydens By. Struer har en stolt tradition som et kraftcentrum i den danske lydindustri i kraft af Bang & Olufsens mangeårige tilstedeværelse i byen, og denne førerposition vil Struer Kommune i samarbejde med bl.a. Bang & Olufsen, Harman, BusinessPark Struer og Aalborg Universitet styrke yderligere. Her er prospektet et vigtigt element i at synliggøre de fordele, som virksomheder og iværksættere kan få ud af at placere sig i Struer.

Evaluering af centrale elementer i Innovationsnetværk Danmark-programmet
Kunde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal undersøge værdiskabelse og funktionalitet i de danske innovationsnetværk, som har til opgave at bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder og modtager støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Evalueringen skal undersøge, hvilken værdi de forskellige typer innovationsnetværk skaber, og hvilken betydning deres individuelle organisering har for, hvor godt de fungerer og performer. Derudover skal analysen belyse de faktorer, som influerer på netværkenes resultater, og identificere de kritiske forudsætninger for, at de forskellige typer netværk opnår en høj funktionsevne og værdiskabelse.

Forskningsmæssige styrker med potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer
Kunde: Copenhagen Capacity og Copenhagen Science Region
Projekt: IRIS Group skal identificere de forskningsmæssige styrkepositioner i Danmark med størst potentiale for at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder. Resultaterne skal danne et stærkt, faktabaseret videngrundlag, som efterfølgende kan bruges direkte i en målrettet investeringsfremmeindsats baseret på solide salgsargumenter og ny indsigt i, hvad der fx kan få udenlandske virksomheder til at søge samarbejde med universiteter i Greater Copenhagen og etablere FoU-funktioner i Danmark.

Analyse og debatoplæg om kvaliteten af dansk grundforskning på lægemiddelområdet
Kunde: Lægemiddelindustriforeningen
Projekt: IRIS Group skal med et debatoplæg og en analyse sætte fokus på den betydning, som grundforskning af høj kvalitet har for lægemiddelindustrien. Analysen skal identificere de faktorer, som er afgørende for fremadrettet at fastholde og øge kvaliteten af grundforskningen på lægemiddelområdet. I tillæg hertil vil analysen belyse, om danske forskningsmiljøer formår at tiltrække udenlandske virksomheder mhp. at samarbejde om forskning og innovation, da dette er en solid indikation på lægemiddelforskningens kvalitet og relevans.

Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv
Kunde: Styrelsen for Forskning og Innovation
Projekt: IRIS Group skal gennemføre kortlægning af GTS-nettets ydelsestyper og brugere samt en analyse af, hvordan brugerne benytter ydelserne i deres innovationsindsats, og hvilken nytteværdi de oplever at få ud af ydelserne. Analysen skal munde ud i et inspirationskatalog med anbefalinger til, hvordan GTS’erne skaber øget brugertilknytning og videreudvikler deres kompetencer, faciliteter og ydelser. Derudover vil inspirationskataloget pege på trends, teknologier og behov, som GTS-institutterne bør være opmærksomme på i tilpasningen af deres ydelser og infrastruktur til erhvervslivets behov.

Nye forretningsmodeller for varmepumper
Kunde: Energistyrelsen
Projekt: IRIS Group gennemfører i samarbejde med Lauritzen Consulting en undersøgelse af kommercielle operatørers interesse i at arbejde med et nyt forretningskoncept for varmepumper, som baserer sig på at sælge varmen fra varmepumper som en serviceydelse. Formålet med forretningskonceptet er at udbrede anvendelsen af varmepumper og dermed bidrage til betydelige energibesparelser, og Energistyrelsen planlægger derfor – gennem et kommende udbud – at yde økonomisk støtte til de operatører, som vælger at arbejde med forretningsmodellen.

Profilanalyse 2016
Kunde: Region Midtjylland
Projekt: IRIS Group gennemfører en statistisk analyse af de virksomheder, der bruger den lokale og regionale erhvervsvejledning i Region Midtjylland. Analysen tegner en grundig profil af de iværksættere og etablerede virksomheder, der bruger den lokale og specialiserede erhvervsvejledning, ved bl.a. at sammenligne deres omsætning, eksport, beskæftigelse, størrelse, branche og vækst med gennemsnittet for de sammenlignelige virksomheder i regionen. Derudover viser analysen, hvor mange af de vejledte virksomheder der efterfølgende benytter andre erhvervsfremmetilbud.

Erhvervsbarometer til Norddjurs Kommune
Kunde: Norddjurs Kommune
Projekt: IRIS Group skal for Norddjurs Kommune udarbejde et koncept til årlige opgørelser af, hvordan erhvervsrelevante konjunkturer bevæger sig. Opgørelsen kommer til at indeholde en række indikatorer for generelle vækst- og erhvervspræstationer samt indikatorer for erhvervsudvikling og nye spirende brancher. Opgørelsen skal sikre et opdateret videngrundlag om Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrker og potentialer og dermed bidrage til at underbygge kommunens udviklingsstrategi og langsigtede vision.

Effektmålingssystem for Design Society
Kunde: Design Society
Projekt: IRIS Group skal udarbejde et nyt effektmålingssystem for Design Society, som kan dokumentere realiserede og forventede effekter af de mangeartede designfremmeinitiativer, som igangsættes i regi af Design Society – eksempelvis virksomhedsrettede designforløb og events. Effektmålingssystemet skal derfor både indeholde værktøjer til måling af aktiviteternes effekt på de deltagende virksomheder samt måling af økonomiske effekter knyttet til afholdelse af internationale events i Danmark.

Vækstanalyse for København
Kunde: Københavns Kommune
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med Oxford Research gennemføre en større analyse for Københavns Kommune med fokus på, hvordan kommunen kan realisere de overordnede vækstmål i sin vækst- og erhvervspolitik. Analysen skal kortlægge vækst og vækstpotentialer i kommunens dominerende brancher og klynger. Herudover skal den identificere vækstpotentialer og barrierer i disse brancher/klynger samt udvikle forslag til konkrete erhvervspolitiske initiativer.

Konjunkturbarometer Lolland-Falster
Kunde: Business Lolland-Falster
Projekt: IRIS Group skal for Business Lolland-Falster udvikle et nyt koncept til overvågning af konjunkturudviklingen på Lolland-Falster. Det kommer til at indeholde en lang række indikatorer for erhvervspræstationer, til- og fraflytning, generelle økonomiske indikatorer (fx ledighed og boligpriser), pendlingsmønstre mv.

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet 
Kunde: REG LAB
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med Oxford Research gennemføre en analyse af succesfulde tiltag på virksomhedsniveau ift. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Samtidig skal analysen udvikle forslag til erhvervspolitiske indsatser, der kan styrke SMV’ers evne til at skaffe, udvikle og og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Det midtjyske vækstunivers
Kunde: Væksthus Midtjylland
Projekt: IRIS Group skal facilitere en proces for aktørerne bag “Det midtjyske vækstunivers”, som udgør den overordnede strategi og ramme for erhvervsservicendsatsen i Region Midtjylland. Det midtjyske vækstunivers blev implementeret i 2013, og målet er at opsamle erfaringer mhp. at videreudvikle styrende principper, værktøjer og aktiviteter i den midtjyske erhvervsserviceindsats.

Projekter i 2015

Videngrundlag for erhvervspolitik i Gentofte Kommune
Kunde: Gentofte Kommune
Projekt: Gentofte Kommune har nedsat et opgaveudvalg, der har til opgave at udvikle et forslag til en samlet erhvervspolitik for kommunen. IRIS Group skal bistå udvalget ved at udvikle et solidt videngrundlag bestående af 1) kvantitative analyser af kommunens erhvervsspecialisering og erhvervspræstationer, 2) kortlægning af styrker og potentialer i kommunen, 3) interviewundersøgelse blandt et bredt udsnit af kommunens virksomhed.

Udviklingsprojekt der kortlægger værdiskabelsen af den kommunale erhvervsservice
Kunde: Holbæk Kommune, Køge Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Aalborg Kommune, Randers Kommune
Projekt: IRIS Group har igangsat et et udviklingsprojekt i samarbejde med seks kommuner, som har til formål at kortlægge den værdi, der skabes i den lokale erhvervsservice, og som samtidig kan bruges af de enkelte kommuner som et faktabaseret videngrundlag for at videreudvikle den kommunale erhvervsudviklingsindsats.

Opsamling på resultater fra projekter igangsat i regi af Sygehuspartnerskabet
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group udarbejder en publikation bestående af en opsamling på hidtidige resultater og illustrative cases fra de i alt 14 projekter, som er sat i gang i regi af Sygehuspartnerskabet. Projekterne foregår i samarbejde mellem private virksomheder og danske sygehuse, og formålet er at udvikle nye services og produkter til sundhedssektoren. Opsamlingen skal levere kvalificerede input til den videre administrative og politiske beslutningsproces om refinansiering eller justering af indsatsen.

Analyse af anvendelsen af Internet of Things i dansk erhvervsliv
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group gennemfører en analyse af anvendelsen af Internet of Things (IoT) i dansk erhvervsliv. Analysen består af en bredt dækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 1500 virksomheder samt dybdegående kvalitative interview med en række eksperter og frontløbervirksomheder inden for IoT. Formålet er dels at give et overblik over udbredelsen af IoT i dansk erhvervsliv, dels at bidrage til en dybdegående forståelse af, hvordan IoT påvirker virksomheders forretningsudvikling, innovation, vækst, ledelse, organisering mv.

Identifikation af erhvervsstyrker i Region Syddanmark med internationalt kongrespotentiale
Kunde: Inspiring Denmark
Projekt: IRIS Group kvalificerer non-profit organisationen Inspiring Denmarks indsats for at få erhvervsaktører i Region Syddanmark til at afholde internationale kongresser. I den forbindelse gennemfører IRIS Group en kortlægning af regionens erhvervsstyrker med internationalt kongrespotentiale, identificerer konkrete aktører inden for erhvervsstyrkerne og opstiller en række opmærksomhedspunkter til Inspiring Denmarks videre arbejde med aktørerne.

Status og potentialer for digitalisering og automatisering i Nordens fremstillingsindustri
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group gennemfører en kortlægning og analyse af automatiserings- og digitaliseringsniveauet i Nordens fremstillingsindustri. Analysen skal anskueliggøre landenes status, potentialer og barrierer for øget digitalisering og automatisering og derigennem skabe et solidt videngrundlag for indkredsning af relevante policyområder og forslag til nye indsatser, der kan fremme digitalisering og automatisering i den nordiske fremstillingsindustri.

Vækstlagsanalyse for Region Sjælland
Kunde: Region Sjælland
Projekt: IRIS Group gennemfører en vækstlagsanalyse blandt virksomhederne i Region Sjælland i forbindelse med publiceringen af Vækstforum Sjællands seneste vækststrategi. Som led i analysen udvikles et monitoreringssystem, som gør det muligt at måle, om regionens erhvervsfremmeindsatser bidrager til at udvikle et bredere vækstlag, og som skaber et grundlag for at øge vækstlagets interesse interesse for at anvende de regionale erhvervsfremmeindsatser.

Evaluering af Offentlige Erhvervs-PhD-projekter
Kunde: Innovationsfonden
Projekt: IRIS Group gennemfører en effektevaluering af de godt 50 offentlige ErhvervsPhD-projekter, som er sat i gang med støtte fra Innovationsfonden henover de seneste fem år. Evalueringen har særligt fokus på, hvilke typer effekter de offentlige værtinstitutioner har fået eller forventer at få ud af projekterne, samt om ordningen fungerer som en effektiv kanal til at overføre viden mellem universiteter og offentlige institutioner. Evalueringen skal danne grundlag for Innovationsfondens beslutning om ordningens fremtid.

Trekantområdet som international region
Kunde: Trekantområdet Danmark
Projekt: IRIS Group gennemfører en analyse af sammenhængen mellem internationale aktiviteter og regional vækst. Analysen afdækker, hvilke aktivitetstyper, der i særlig grad understøtter vækst, samt hvilke udfordringer og perspektiver der knytter sig til realiseringen af regionale vækstpotentialer. Analysen skal bruges som beslutningsgrundlag til at udvikle og/eller iværksætte nye internationale aktiviteter, der kan understøtte Trekantområdets vækstambitioner.

Trekantområdet som Danmarks entreprenante centrum
Kunde: Trekantområdet Danmark
Projekt: IRIS Group gennemfører en analyse af, hvordan Trekantområdet positionerer sig inden for iværksætteri, og hvad Trekanområdet kan gøre for at skabe bedre betingelser for at etablere og udvikle virksomheder med et stort vækstpotentiale. Analysen følges op af en involverende dialog- og initiativfase, hvor resultaterne diskuteres blandt regionens interessenter inden for iværksætteri og dernæst omsættes til konkrete løsningsforslag.

Effektevaluering af forskningsprogrammet UNIK
Kunde: Styrelsen for Forskning og Innovation
Projekt: Vi gennemfører en evaluering af det forskningspolitiske virkemiddel UNIK. UNIK-midler blev udmøntet i perioden 2009-2014 til excellent, tværvidenskabelig forskning på tre forskellige universiteter. Evalueringen skal bl.a. belyse virkemidlets betydning for forskningsstrategi, forskningssamarbejde og internationalisering på universiteterne.

Evaluering af INNO-X Healthcare
Kunde: Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og MedTech Innovation Center
Projekt: IRIS Group evaluerer projektet INNO-X Healthcare, der er forankret i Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og MedTech Innovation Center. Projektet er inspireret af Stanford Universitys BIO-X uddannelse, der fremmer innovation med udgangspunkt i systematisk behovsafdækning og markedsforhold. Evalueringen fokuserer på, hvad pilotprojektet allerede har nået – og hvad det med fordel kan fokusere på fremover.

Når produkter og service smelter sammen
Kunde: LO
Projekt: IRIS Group gennemfører en analyse af, hvordan danske virksomheder i stigende grad inddrager service i deres forretningsmodeller mhp. at differentiere sig fra konkurrenterne – også kaldet servitization. Analysen tegner et billede af virksomhedernes typiske servicemodeller, herunder hvilke udfordringer koblingen mellem service og produkter medfører, hvad servitization betyder for ledelse og organisering, og endelig hvilke konsekvenser servitization har for jobindhold og medarbejderkompetencer.

Profilanalyse 2015
Kunde: Væksthus Midtjylland
Projekt: IRIS Group gennemfører en omfattende, statistisk analyse af de virksomheder, der bruger den lokale og regionale erhvervsvejledning i Region Midtjylland. Analysen tegner en grundig profil af de iværksættere og etablerede virksomheder, der bruger den lokale erhvervsvejledning, ved bl.a. at sammenligne deres omsætning, eksport, beskæftigelse, størrelse, branche og vækst med gennemsnittet for de sammenlignelige virksomheder i regionen.

Erhvervsstrategi for Gribskov Kommune
Kunde: Gribskov Kommune
Projekt: IRIS Group skal bistå Gribskov Kommune med udviklingen af en ny visionær erhvervsstrategi. Opgaven består i at tilvejebringe et solidt videngrundlag for om kommunens erhvervsmæssige styrker og udfordringer og efterfølgende at facilitere en strategiudviklingsproces, som både involverer kommunens politikere og ledere fra kommunens toneangivende virksomheder.

Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?
Kunde: RegLab
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med professor Jon Sundbo (RUC) gennemføre en analyse af succesfulde servicevirksomheder. Analysen skal give en dybere indsigt i centrale drivkræfter og vækst og produktivitetsfremgang i serviceerhvervene. Målet er at udvikle en typologi over succesfulde forretningsmodeller samt konkrete anbefalinger til fremme af flere succesfulde servicevirksomheder.

Evaluering af KOMP-AD
Kunde: Køge Handelsskole m.fl.
Projekt: Vi gennemfører en evaluering af projektet ”Kompetencesporet til Automatisering og Digitalisering i SMVer”. I projektet samarbejder en række erhvervsskoler med SMVer om at styrke anvendelsen af IKT i virksomhedernes processer.

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark
Kunde: KL
Projekt: IRIS Group gennemfører en analyse af den regionale erhvervsfremme i Danmark. Analysen skal bl.a. kortlægge aktører, ydelser, snitflader og overlap i den regionale erhvervsfremmeindsats. Samtidig skal analysen identificere områder, hvor regioner, kommuner og vækstfora sammen kan styrke de regionale vækstbetingelser.

Projekter fra 2014

Evaluering af Markedsmodningsfonden
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med Copenhagen Economics gennemføre en midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Evalueringen skal kortlægge værdiskabelsen for virksomhederne og de samfundsøkonomiske effekter af Markedsmodningsfondens virksomhedsrettede aktiviteter.

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen
Kunde: Københavns Kommune og Region Hovedstaden
Projekt: Vi gennemfører en kortlægning af alle erhvervsfremmeaktører  samt deres opgaver og målgrupper i den bredere Copenhagen region, som omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kortlægningen har til formål at anskueliggøre eventuelle huller, overlap og snitflader imellem aktørerne med henblik på at skabe et mere sammenhængende og slagkraftigt erhvervsfremmesystem.

Eir – Empowering Industry and Research
Kunde: Partnerskabet Eir
Projekt: Vi gennemfører en kvalitativ evaluering af værdiskabelsen i projektet Empowering Industry and Research, som er en forskningscentreret platform for erhvervsudvikling på det sundhedsteknologiske område. Evalueringen kaster bl.a. lys over, hvordan etableringen af klare tværfaglige partnerskaber mellem Nordjyllands universitet, hospitaler, kommuner og virksomheder kan udbygge en spirende sundhedsklynge og lede til vækst.

Interessentanalyse af Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Kunde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Projekt: Vi gennemfører en interessentanalyse blandt Forsknings- og Innovationsstyrelsens vigtigste interessenter og samarbejdspartnere – bl.a. universiteter, innovationsaktører, erhvervsorganisationer, fonde og andre ministerier.

Principper for sundheds- og velfærdsprojekter
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: Vi skal i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og KL udvikle en række  principper og kriterier for, hvordan der kan skabes mest mulig værdi i offentligt finansierede innovationsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet.

Analyse af sektorspecifikke potentialer ved big data
Kunde: Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Vækstråd
Projekt: Vi gennemfører en kortlægning af potentialer ved big data i 4-5 sektorer og af centrale barrierer og erhvervspolitiske initiativer, der kan fremme big data anvendelse i de pågældende sektorer.

Brugerevaluering og effektmåling af Væksthusene
Kunde: De fem Væksthuse
Projekt: IRIS Group skal i samarbejde med de fem Væksthuse udvikle et nyt indikatorsystem til at evaluere brugernes udbytte af Væksthusenes vejledning og til at måle de samlede effekter af Væksthusenes indsats.

Evaluering af vidensamarbejde og teknologioverførsel på danske universiteter
Kunde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Projekt: Vi evaluerer danske universiteters resultater og indsats for erhvervssamarbejde og teknologioverførsel. Målet er at udvikle forslag, der kan øge universiteternes bidrag til vækst og innovation.

De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark
Kunde: Erhvervs- og Vækstministeriet og KL
Projekt: IRIS Group har kortlagt kommunernes indsats inden for lokal erhvervsfremme og erhvervsudvikling. Samtidig kortlægger analysen 18 eksempler på god praksis.

Vækstvirksomheder i Midt- og Nordjylland
Kunde: Region Midtjylland og Region Nordjylland
Projekt: IRIS Group samarbejder med de to regioner om et projekt, der skal kortlægge vækstvirksomheders og potentielle væsktvirksomheders udfordringer og karakteristika. Ambitionen er at styrke de regionale erhvervsstrategiers evne til at understøtte udviklingen af vækstvirksomheder.

Vejle Kommunes vækstgrundlag og erhvervsservice
Kunde: Vejle Kommune
Projekt: IRIS Group gennemfører en række virksomhedsinterview, der skal tegne et billede af vækstgrundlaget i Vejle som afsæt for en revision af kommunens erhvervsstrategi. Samtidig hjælper vi kommune med at udvikle et nyt koncept for den lokale erhvervsservice.

Fremtidens produktion – industrielle succeshistorier
Kunde: REG LAB
Projekt: IRIS Group gennemfører en række dybdegående casestudier for REG LAB, der skal sætte fokus på industrivirksomheder, der har succes og investerer i produktion i Danmark.

Universiteters rolle som vækstmotorer i Øresundsregionen
Kunde: Øresundskomiteen
Projekt: IRIS Group har undersøgt potentialet for at udbygge samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter i Øresundsregionen. Analysen baserer sig på benchmarking med to andre europæiske grænseregioner.

Effektmåling af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling
Kunde: Væksthus Midtjylland
Projekt: Vi gennemfører i samarbejde med Johan Kuhn en effektmåling af de programmer, som Væksthus Midtjylland har udbudt siden 2008 rettet mod iværksættere og SMVer.

Evaluering af faciliteringsordning inden for videnkupon-programmet
Kunde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Region Midtjylland
Projekt: IRIS Group gennemfører en evaluering af et forsøg, hvor en enhed på Aarhus Universitet faciliteter forberedelse og gennemførelse af samarbejdsprojekter mellem forskere og SMVer.

Evaluering af SPI-projektet
Kunde: Copenhagen Capacity
Projekt: Vi gennemfører en evaluering af projektet ”Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme”, der går ud på at tiltrække udenlandske investeringen på basis af grundige klyngeanalyser i samarbejde med 15 kommuner.

Evaluering af CleanTEKmidt
Kunde: Væksthus Midtjylland
Projekt: Vi evaluerer programmet CleanTEKmidt, der handler om at fremme udviklingen af nye Cleantech-løsninger i midtjyske virksomheder.

Effektvurdering af lokal erhvervsservice i København
Kunde: Københavns Kommune
Projekt: IRIS Group kortlægger effekterne af den lokal erhvervsservice, der udbydes i København. Samtidig skal analysen udvikle et værktøj til effektmåling, der kan bruges i andre kommuner.

Innovation og erhvervssamarbejde på midtjyske hospitaler
Kunde: Region Midtjylland
Projekt: IRIS Group evaluerer effekten et program i Region Midtjylland, hvor Medtech Innovation Center har indstationeret medarbejdere, der skal bistå med innovation og erhvervssamarbejde på hospitaler i Aarhus og Randers.

Lokal erhvervsservice og investeringsfremme på Fyn
Kunde: Odense Kommune
Projekt: IRIS Group udvikler oplæg til indhold og organisering af lokal erhvervsservice på Fyn. Samtidig udarbejder vi et oplæg til organisering af investeringsfremme i Odense, der er et centralt element i Odense Kommunes fremtidige erhvervspolitiske satsning.

Oplæg til Hovedstadsstrategi
Kunde: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Projekt: IRIS Group samarbejder med Copenhagen Economics om et oplæg til et tværministerielt embedsmandsudvalg, der skal kortlægge potentialer og barrierer for vækst i Hovedstaden.

Profilanalyse vedr. lokal erhvervsservice i Midtjylland
Kunde: Væksthus Midtjylland
Projekt: IRIS Group udarbejder en analyse af brugerne af den lokale erhvervsservice i samtlige midtjyske kommuner.

Udvalgte projekter fra 2013

Evaluering af Væksthusene i Danmark
Kunde: KL og Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group evaluerer de fem Væksthuse i forhold til at skabe øget værdiskabelse og beskæftigelse i de vejledte virksomheder. Evalueringen skal bl.a. beregne det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i væksthusene.

Evaluering af GrowBiz
Kunde: Væksthus Hovedstadsregionen
Projekt: IRIS Group foretager en løbende evaluering af udbyttet af GrowBiz, der er et særligt program for internationalisering af videnservicevirksomheder. Målet er at give anbefalinger til et fremtidigt programkoncept.

Evaluering af erhvervsmæssige effekter af CIEL
Kunde: Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)
Projekt: IRIS Group evaluerer virksomhedernes udbytte af at indgå i projektsamarbejde med studerende om at løse konkrete innovationsudfordringer.

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-2013
Kunde: Region Hovedstaden
Projekt: Vi evaluerer Vækstforums Hovedstadens indsats gennem de seneste fire år. Evalueringen har både fokus på at Vækstforum Hovedstadens arbejdsform og resultatskabelse.

Væksthusene version 2.0.
Kunde: KL og Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group faciliterer en proces, der skal udvikle et fælles grundlag og principper for Væksthusenes fremadrettede indsats. Arbejdet er et led i implementeringen af de anbefalinger til styrkelse af Væksthusenes resultatskabelse, som var indeholdt i IRIS Groups evaluering.

Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv
Kunde: Erhvervsstyrelsen
Projekt: IRIS Group gennemfører en dybdegående kortlægning og analyse af perspektiverne i Big Data for dansk erhvervsliv baseret på en række casestudier. Analysen skal munde ud i en række erhvervspolitiske anbefalinger.

Medicovirksomheders adgang til klinisk viden, samarbejde og udstyr i sundhedsvæsenet
Kunde: Regon Hovedstaden
Projekt: Vi undersøger behov, udfordringer og muligheder for at styrke life science virksomheders adgang til blandt andet test- og demonstrationsfaciliteter i Øresundsregionen.

Strategi for mikrovirksomheder i Vordingborg og Guldborgsund
Kunde: Vordingborg kommune
Projekt: Vi bistår Vordingborg og Guldborgsund kommuner med at udvikle en strategi for mikrovirksomheder som løftestang for erhvervsudviklingen i området.

Trekantområdet som vestdansk vækstcentrum – hvad skal der til?
Kunde: Trekantområdet Danmark
Projekt: IRIS Group gennemfører et feasibilitystudium, der kortlægger, hvad der skal til for at realisere de overordnede vækstmål i Trekantområdets vækststrategi. Projektet skal udvikle anbefalinger til fælles erhvervspolitiske initiativer.