Analyse af investeringer fra Puljen til Forskningsinfrastrukturer

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af værdiskabelsen knyttet til de statslige investeringer i forskningsinfrastruktur. Den såkaldte Pulje til Forskningsinfrastruktur på finansloven har siden 2007 investeret knap 1 mia. kr. i ny national forskningsinfrastruktur fordelt på 41 bevillinger. Denne analyse kortlægger infrastrukturinvesteringernes betydning for forskningssamarbejde, evnen til at skabe videnskabelige gennembrud, tiltrækning af forskere og erhvervssamarbejde. Samtidig kortlægger analysen, hvilke services der er knyttet til infrastrukturerne, og hvad de betyder for udnyttelse og udbytte af investeringerne. Analysen baserer sig på en kombination af spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews og giver input til det kommende road map for investeringer i forskningsinfrastruktur i Danmark.

Analysen viser bl.a.:

  • At investeringerne skaber værdi i mange år. Over halvdelen af infrastrukturerne har en forventet levetid på mindst 15 år. Kun to af infrastrukturerne har en levetid på maks. fem år.
  • At infrastrukturerne først og fremmest har til formål at stille state of the art-faciliteter til rådighed for forskere på områder, hvor adgang til specialiserede faciliteter er afgørende for forskningen.
  • I alt ca. 27.000 forskere, studerende og virksomheder vil årligt gøre brug af de 41 infrastrukturer, når de er i fuld drift, ifølge vurderingerne fra de infrastrukturansvarlige.
  • Stort set alle de interviewede infrastrukturansvarlige vurderer, at infrastrukturerne har haft en betydelig effekt på antallet af forskningsartikler, og næsten lige så mange vurderer, at infrastrukturerne har stor effekt på evnen til at publicere i prestigefyldte high impact journals.
  • Langt størstedelen af de forskningsinfrastrukturer, der er i fuld drift, angiver, at infrastrukturerne har haft afgørende betydning for evnen til at tiltrække midler fra EU-programmer samt offentlige og private fonde.
  • Endelig er forskningsinfrastrukturerne trækplastre for mange forskere. Over halvdelen af de interviewede infrastrukturansvarlige vurderer, at faciliteterne har en meget stor effekt på værtinstitutionernes evne til at fastholde og tiltrække forskere.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os