Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Opsummering

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration (FUD) på energiområdet i Danmark. Formålet med analysen har været at etablere et stærkere videngrundlag for den fremadrettede FUD-indsats, så regeringen kan sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.

Analysen baserer sig på over 50 interviews med forskere, virksomheder og brancheorganisationer, data hentet fra registre og forskningsdatabaser samt danske og internationale publikationer på energiområdet.

Følgende resultater kan fremhæves:

 • Vi identificerer følgende ti teknologiområder med særligt stort potentiale i Danmark: vindenergi, bioenergi, fjernvarme, energieffektivitet, solenergi, bølgeenergi, geotermi, optag og lagring/udnyttelse af CO2, energilagring og energikonvertering samt smart energy.
 • EUDP og Innovationsfonden har stor betydning for finansieringen af forskning og udvikling på energiområdet i dag, men der er for få midler til den tidlige forskning og uklare snitflader mellem Innovationsfonden og EUDP.
 • Udbuddet af risikovillig kapital til energiteknologi er meget svagt i Danmark. Der er potentiale for at udvikle et marked for risikovillig kapital til energiteknologi samt for bedre brobygning mellem EUDP og markedet.
 • Der er potentiale for øget engagement i internationale netværk og samarbejdsfora, der kan bidrage til udvikling af fælles mål, idéer, samarbejdsprojekter og videndeling.

Vi har med afsæt i analysen opstillet en række anbefalinger til at styrke statens indsats for FUD på energiområdet:

 • Strategiske pejlemærker for FUD-indsatsen
  • FUD-indsatsen bør fokusere på teknologiområder med stort potentiale for både vækst og realisering af energi- og klimapolitiske mål.
  • Mere vægt på strategisk forskning.
  • Større fokus på digitale løsninger og smart teknologi.
  • Øget satsning på energilagring og -konvertering.
  • Mere fokus på udvikling af VE-baserede energisystemer.
  • Fokus på at forbedre teknologier bag etablerede styrkepositioner og nedbringe produktionsomkostningerne.
 • Stærkere samspil mellem EUDP og Innovationsfonden
  • Der bør være en klar arbejdsdeling og logiske overgange mellem de to fonde.
  • De to fonde bør etablere en key account-funktion for støttede projekter, der yder sparring og hjælper brugere med at identificere relevante, supplerende finansieringskilder.
  • Udbud og investeringer bør i højere grad koordineres mellem de to fonde.
  • De to fonde bør udvikle en fælles strategi for FUD-investeringer med specifikke delstrategier for de ti identificerede teknologiområder.
 • Større investeringer i energiforskning
  • Hovedparten af nye midler til FUD på energiområdet bør fokusere på grundforskning og strategisk forskning.
 • Bedre rammer for kommercialisering af teknologier udviklet i FUD-projekter
  • EUDP bør undersøge muligheden for at skabe et endnu stærkere ”market pull” i støttede teknologier.
  • EUDP og Innovationsfonden bør tilstræbe et stærkere samarbejde med centrale erhvervspolitiske aktører (fx Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond) for bedre at kunne hjælpe mindre virksomheder til supplerende finansiering.
 • Udvikling af et attraktivt marked for risikovillig kapital til energiteknologi
  • Regering og folketing bør give Vækstfonden mandat til en langsigtet satsning på at udvikle et marked for risikovillig kapital, herunder venturekapital, inden for energiteknologi.
  • Vækstfonden bør indlede en dialog med andre investorer i Danmark, der både vil medvirke til 1) at investere i energiteknologiske virksomheder og 2) at tiltrække udenlandske investorer, herunder venturefonde.
 • Større hjemtag af EU-midler
  • Danmark bør engagere sig mere aktivt i de Innovation Challenges (netværk), hvor der er et sammenfald med danske styrkepositioner.
  • Der bør etableres et forum bestående af EUDP, Innovationsfonden og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der koordinerer og prioriterer Danmarks deltagelse i internationale programmer og samarbejdsfora.
  • Danske programmer bør fokusere mere på at støtte tværsektorielle FUD-projekter, da disse vil blive prioriteret i Horizon Europe.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os