Kommunale erhvervsanalyser

IRIS Group har udviklet flere produkter til kommunerne, der styrker det faktabaserede videngrundlag for den lokale erhvervspolitik og bidrager til styring og overvågning af lokale vækstvilkår.

Vi indkøber hvert år en lang række kommunefordelte registerdata for erhvervspræstationer og vækstvilkår, som vi har oversat til indikatorer, der illustrerer udviklingen og giver mulighed for at sammenligne med andre kommuner. Samtidig har vi i samarbejde med KL og flere kommuner udviklet faste spørgeskemaer, som vi bruger til at evaluere effekter og værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme. Det giver et unikt grundlag for at holde egne resultater op mod andre kommuner.

Endelig har vi stor erfaring i at afdække vækstpotentialer, udfordringer og behov i det lokale erhvervsliv – og omsætte dette til anbefalinger og forslag til erhvervspolitiske indsatser.

Neden for har vi listet de produkter, vi tilbyder. Klik i boksen til højre for at se konkrete eksempler på opgaver, vi har udført – eller find flere eksempler i vores bibliotek.

 • Erhvervsfremme under lup

  Læs mere

  Modulopbygget analyse og rapport, der kortlægger:
  1) Brugen af lokale erhvervsfremmeydelser
  2) Effekter og værdiskabelse blandt brugerne af lokal erhvervsfremme
  3) Erhvervspræstationerne i kommunen inden for bl.a. iværksætteri, vækstvirksomheder, internationalisering, mv.
  4) Kommunens specialisering på erhverv og udviklingen heri. På alle områder sammenlignes med relevante sammenligningskommuner.
  Se eksempel på Erhvervsfremme under lup her
  .

  Læs mindre

 • Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme

  Læs mere

  En lidt mindre rapport end ”Erhvervsfremme under lup”, der fokuserer på:
  1) Brugen af lokale erhvervsfremmeydelser
  2) Effekter og værdiskabelse i forskellige typer af lokale erhvervsfremmeydelser.
  Der sammenlignes med et gennemsnit af resultaterne i andre kommuner.
  Se eksempel på værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme her.

  Læs mindre

 • Vækstregnskab

  Læs mere

  En rapport baseret på registerdata, der viser udviklingen i vækst og erhvervspræstationer på en lang række områder. Rapporten viser bl.a. den samlede udvikling i erhvervsbeskæftigelse og virksomhedsbestand fordelt på brancher. Herudover indeholder rapporten en lang række indikatorer inden for iværksætteri, vækst, internationalisering, produktivitet, uddannelse, brug af nationale erhvervsfremmeordninger, mv. Den kan også udvides med indikatorer for demografi, pendling, socioøkonomiske forhold, mv. Der sammenlignes med en gruppe af sammenligningskommuner, som vælges af kunden. Herudover belyses kommunens erhvervsspecialisering ved forskellige indikatorer.
  Se eksempel på et vækstregnskab her.

  Læs mindre

 • Faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen

  Læs mere

  Skræddersyet analyse og rapport, der kortlægger potentialer, udfordringer og behov for lokal erhvervsfremme i virksomhederne generelt eller i udvalgte brancher/klynger. Analysen baserer sig på både dybdeinterviews og spørgeskema. Herudover supplerer vi efter behov med registerdata for udviklingen i erhvervspræstationer på forskellige områder. Analysen kan også omfatte mere dybdegående evalueringer af konkrete indsatser eller afdækning af potentialer og behov for bestemte typer af lokale erhvervsfremmeinitiativer.
  Se et eksempel på faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen her
  .

  Læs mindre

 • Facilitering og oplæg

  Læs mere

  Oplæg og facilitering ved lokale arrangementer og events. Det kan fx være i forbindelse med dialogmøder, hvor politikere og lokale virksomheder drøfter udviklingsbehov og ønsker til kommunens erhvervsudviklingsindsats. IRIS Group kan tilbyde erfarne oplægsholdere og facilitatorer, som har stor indsigt i erhvervslivets behov og i de virkemidler kommunerne råder over. Samtidig har vi dyb viden om god praksis i den lokale erhvervsfremme og kan inddrage eksempler på succesfuld lokal erhvervsfremme – både fra andre danske kommuner og fra udlandet.

  Læs mindre

 • Styring og drift af lokal erhvervsservice

  Læs mere

  Analyser, evaluering og rådgivning i forhold til den konkrete styring og drift af lokal erhvervsservice. Det kan fx handle om at vurdere og sammenligne ressourceforbruget og aktivitetsniveauet samt fastlægge kvalitetsindikatorer til løbende måling af den lokale erhvervsservice. Det kan fx være relevant i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af mål i resultatkontrakter og partnerskabsaftaler. IRIS Group kan desuden bistå med faglig sparring og rådgivning til udarbejdelse af kravspecifikationer til den lokale erhvervsservice samt foretage eksterne og uvildige bedømmelser i forbindelse med udbudsprocesser.

  Læs mindre

 • Lokal erhvervsfremme under Covid-19

  Læs mere

  Vi indsamler systematisk data om, hvordan de enkelte kommuner påvirkes erhvervsmæssigt af Covid-19. Vi tilbyder et gennemarbejdet koncept til alle danske kommuner bestående af en rapport med aktuelle data og løbende opdateringer vedrørende ledighed, brug af hjælpepakker, konkurser og iværksætteri under corona-krisen.
  Læs mere og se eksempler på rapporter her.

  Læs mindre

Publikationer inden for: Kommunale erhvervsanalyser

Se flere af vores publikationer